Anga­żuję się w roz­ma­ite pro­jekty non-pro­fit oraz wspie­ram przed­się­bior­czość u stu­den­tów. Wspoma­gam koła naukowe oraz chęt­nie poma­gam mło­dym star­tu­ją­cym fir­mom osią­gać lep­sze wyniki. Biorę udział w roz­ma­itych pro­jek­tach Pro Bono, akcjach cha­ry­ta­tyw­nych oraz szko­le­niach
krze­wią­cych pozy­tywną postawę wobec życia i rela­cji.

Wspie­ram takie ini­cja­tywy, jak: „Tygod­nie wyszko­lone w KUL”, kon­kursy i kon­fe­ren­cje orga­ni­zo­wane przez Koło Stu­den­tów Zarzą­dza­nia KUL,
„Tygod­nie przed­się­bior­czo­ści”, Coaching Week ICF (Mał­go­rzata Torój jest człon­kiem ICF Pol­ska i Glo­bal), wspie­ram dzia­łal­ność róż­nych fun­da­cji.

Jeśli wspie­rasz ważną sprawę i potrze­bu­jesz wspar­cia psy­cho­lo­giczno-coachin­go­wego ode­zwij się, a zoba­czymy co możemy wspól­nie zre­ali­zo­wać.