Dr Małgorzata Torój

Core Coach™, Psycholog, Superwizor,

Coach PCC ICF, ECPC

malgorzata.torój@corecoaching.pl

Dr Mał­go­rzata Torój

Core Coach™, Psy­cho­log, Super­wi­zor, posiada cer­ty­fi­kat II stop­nia PCC ICF. Autorka i pro­pa­ga­torka podej­ścia Core Coaching™, które opiera się na poszu­ki­wa­niu i podą­ża­niu za wewnętrz­nym wezwa­niem.

Wspieram zespoły i zarządy w skutecznym działaniu zgodnym z ich powołaniem, nawiązującym do rdzennych wartości, dążącym do sedna. Master Trainer metody Core Coaching™. Implementuję w organizacjach metodologię Core Leadership. Pracuję również z parami (Core Relations) i klientami indywidualnymi (Core Life™). Prowadzę certyfikowane szkolenia dla coachów i trenerów w zakresie metody Core Coaching™. Pracuję w oparciu o następujące podejścia: coaching niedyrektywny, zgodny ze standardami etycznymi i jakościowymi International Coach Federation, a także narzędzia i struktury z zakresu logoterapii i analizy egzystencjalnej. Ponadto wykorzystuję w swojej pracy autorskie narzędzie Core Diagnosis™ oraz model C.O.R.E.™.

Jestem autorką ksią­żek:

  • „Jak być lep­szym sze­fem? Inspi­ra­cje psy­cho­lo­giczne.” (z Paw­łem For­tuną),
  • „Praca z grupą szko­le­niową – wszystko co powi­nien wie­dzieć tre­ner aby
    osią­gnąć suk­ces.”,

Jestem wykła­dowcą Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego Jana Pawła II, Kra­jo­wej Szkoły Sądow­nic­twa i Pro­ku­ra­tury oraz Wyż­szej Szkoły Eko­no­mii i Inno­wa­cji.

Wolność

Jest gwarancją wyrażania siebie w pełni.

Prawda

Pozwala widzieć siebie w całości i podejmować świadome decyzje.

Rozwój

Daję odwagę do budowania siebie i podążania za własnym głosem.

Dr Małgorzata Torój

malgorzata.torój@corecoaching.pl
535 182 027

Core Coach™, Psycholog, Superwizor, posiada certyfikat II stopnia PCC ICF. Autorka i propagatorka podejścia Core Coaching™, które opiera się na poszukiwaniu i podążaniu za wewnętrznym wezwaniem.

Wspieram zespoły i zarządy w skutecznym działaniu zgodnym z ich powołaniem, nawiązującym do rdzennych wartości, dążącym do sedna. Master Trainer metody Core Coaching™. Implementuję w organizacjach metodologię Core Leadership. Pracuję również z parami (Core Relations) i klientami indywidualnymi (Core Life). Prowadzę certyfikowane szkolenia dla coachów i trenerów w zakresie metody Core Coaching™. Pracuję w oparciu o następujące podejścia: coaching niedyrektywny, zgodny ze standardami etycznymi i jakościowymi International Coach Federation, a także narzędzia i struktury z zakresu logoterapii i analizy egzystencjalnej. Ponadto wykorzystuję w swojej pracy autorskie narzędzie Core Diagnosis™oraz model C.O.R.E.™.

Autorka książek: “Jak być lepszym szefem? Inspiracje psychologiczne.” (z Pawłem Fortuną), “Praca z grupą szkoleniową – wszystko co powinien wiedzieć trener aby osiągnąć sukces“, Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Wolność

Jest gwarancją wyrażania siebie w pełni.

Prawda

Pozwala widzieć siebie w całości i podejmować świadome decyzje.

Rozwój

Daję odwagę do budowania siebie i podążania za własnym głosem.